ผลการประกวด Thailand Energy Awards 2023

1.) เกาะจิก จ.จันทบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นดานพลังงานทดแทนประเภท Local Grid

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกาะจิก https://ops.energy.go.th/th/community-events/9184

2.) เกาะบุโหลนเล ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภท Off Grid

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกาะบุโหลนเล https://ops.energy.go.th/th/community-events/9362

ผลการประกวด Thailand Energy Awards 2023 สามารถเข้าไปตรวจสอบผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่...

https://www.thailandenergyaward.com/Thai/winner.php

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดการประกวด Thailand Energy Awards 2023

แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 208 ราย มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 68 รางวัล